Pieteikšanās/ Iesniegums psihosociālās rehabilitācijas kursam
Psihosociālās rehabilitācijas kurss:
Pakalpojuma saņēmēja dati
Vārds:*
Uzvārds:*
Personas kods:*
Dzimšanas datums:*
Dzīves vietas adrese:*
Kontaktpersona saziņai:
Saziņas veids:
Tālrunis:*
E-pasts:*
Atkārtot e-pastu:
? Vai pieteikumu iesniedz pakalpojuma saņēmējs ( atbilstošo atzīmēt):*
Pakalpojuma saņemšanas pamatojums
Pamatojums:*
Informācija par pakalpojuma saņēmēja diagnozi
Diagnoze (vēlams diagnozes kods):*
Kad noteikta diagnoze:*
Kad pabeigta ārstēšana:
Kāda ārstēšana (vajadzīgo atzīmēt):*
Apliecinājumi
Pakalpojuma saņēmējs var pats par sevi pilnībā veikt pašaprūpi un piedalīties psihosociālās rehabilitācijas programmā:
Pakalpojuma saņēmējam nav nepieciešama pastāvīga uzraudzība un aprūpe, tajā skaitā medicīniska:
Pakalpojuma saņēmējs apzinās un pilnībā uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un, nepieciešamības gadījumā, pats nodrošina sev medikamentus, pirms tam brīdinot rehabilitācijas kursa personālu:
15 gadu vecumu nesasnieguša pakalpojuma saņēmēju pavadošais tuvinieks apzinās un pilnībā uzņemas atbildību par pakalpojuma saņēmēja veselības stāvokli un, nepieciešamības gadījumā, nodrošina viņam medikamentus, pirms tam brīdinot rehabilitācijas kursa personālu:
Informācija par pakalpojuma saņēmēju, kas jāzina rehabilitācijas kursa organizatoriem
Tuvinieki
? Vai psihosociālajā rehabilitācijā piedalās arī tuvinieks?
Jūsu motivācija piedalīties programmā
Brīvas formas teksts (līdz 500 zīmēm):*
Iesniegumam pievienotie dokumenti
Ja pakalpojumu bērnam pieprasa persona, kas nav bērna vecāki, tad pārstāvību apliecinoša dokumenta nosaukums, numurs, izdošanas vieta un datums:
Ja pakalpojumu bērnam pieprasa audžuģimene, tad apliecinoša dokumenta nosaukums, numurs, izdošanas vieta un datums:
Ja ir invaliditātes statusu apliecinošs dokuments, tad apliecinoša dokumenta nosaukums, numurs, izdošanas vieta un datums:
Ja ir citi dokumenti (rekomendācija, slimības izraksts):
Lūdzu izlasiet pieteikuma izskatīšanas noteikumus:

Pieteikuma izskatīšana un lēmuma pieņemšana par personas dalību psihosociālās rehabilitācijas programmā “ Spēka Avots”

 

1.      Biedrība izskata iesniegtos dokumentus, pārbauda personas atbilstību pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem un pieņem vienu no šādiem lēmumiem.

 

  • Par pakalpojuma piešķiršanu personai un viņas tuviniekam, nosakot pakalpojuma uzsākšanas laiku un iespējami tuvā laikā sazinās ar pakalpojuma saņēmēju.

  • Par pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai, ja:
         - beidzies pakalpojuma nodrošināšanai piešķirtais finansējums;
         - sešu mēnešu laikā no pakalpojuma piešķiršanas nav iespējams nodrošināt pakalpojumu personas izvēlētajā nodarbību kursā un persona neakceptē biedrības piedāvāto nodarbību kursa maiņu. Iespējami tuvā laikā par to informējot pakalpojuma saņēmēju.

  • Par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja persona neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

 

2.      Ja pakalpojuma pieprasītājs nav iesniedzis visus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus vai tajos norādītā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, biedrība pieprasa iesniegt trūkstošos dokumentus vai papildināt iesniegto informāciju un nosaka termiņu to sniegšanai.

 

3.      Ja personas tuvinieks nav iesniedzis apliecinājumu, ka nav nepieciešama aprūpe un ir spējīgs veikt pašaprūpi, vai viņam nav tiesību saņemt no valsts budžeta finansētu pakalpojumu, biedrība par to informē pakalpojuma pieprasītāju, lūdzot izvēlēties citu tuvinieku, ar kuru kopā saņemt pakalpojumu.

 

4.      Ja biedrība pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, tā paziņo pakalpojuma pieprasītājam lēmumu un sniedz pakalpojuma saņemšanas uzsākšanai būtisku informāciju.

 

5.       Ierodoties saņemt pakalpojumu, persona un viņas tuvinieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, ja pakalpojuma saņēmējs ir bērns. Ja pakalpojumu pieprasījusi un to saņemt kopā ar bērnu ierodas persona, kas nav bērna vecāks, persona uzrāda pārstāvību apliecinošu dokumentu.

 

6.      Uzsākot pakalpojuma saņemšanu, persona un tuvinieks paraksta apņemšanos ievērot pakalpojuma saņemšanas vietas iekšējās kārtības noteikumus un citus biedrības noteiktos pakalpojuma saņemšanas noteikumus.

 

7.      Pamatojoties uz personas iesniegumu, personai piešķirto nodarbību kursu var aizstāt ar citu nodarbību kursu citā laikā, bet ne vairāk kā divas reizes uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem:

 

-          skatīt MK noteikumus Nr. 780